Georör
 


Användningsområde

Rördrivning med stålrör är en välbeprövad borrmetod för jordprovtagning. Rördrivning används i samband med kartläggning (rekognoseringsborrning) och inför brunnsprojektering. Kornens form och kornstorlek behålls vid rördrivning och prov kan uttas på relativt väl bestämda jorddjup. Metoden ger därför en bra bild av jordlagerföljden jämfört med provtagning av borrkax vid brunnsborrning.

Stålrör installeras även som observationsrör (mätrör, grundvattenrör) för grundvattenprovtagning och mätning av grundvattnets nivå (t.ex. i samband med provpumpning).

Rördrivning kan också göras för uttag av mindre vattenmängder, en s.k. rörspetsbrunn.

Rördrivningsmetoden fungerar bäst i isälvsavlagringar och jordlager med låg block- och stenhalt. Borrningsdjup runt 50 m är fullt möjliga vid gynnsamma jordlagerförhållanden.Borrning – utförande

På ett perforerat rör (spets, filterrör) monteras en tät spets eller en krysspets. Röret drivs ned i jordlagren genom topphammarborrning. Skarvrör monteras med hjälp av slagmuff. Jordmaterialet som tränger in i filterrörets perforering då röret drivs ned blåses med jämna mellanrum upp med tryckluft. Detta ger möjlighet till jordprovtagning och bedömning av grundvattenföringen i de jordlager som passeras.

Valet av spets och storlek på filterrörets perforering görs utifrån syfte med rördrivningen samt förväntad kornstorlek – ju grovkornigare jordlager (formation) desto större hål. Vanliga håldimensioner är 4, 6 och 8 mm och normalt är filterrören perforerade ca 1 m i rörets nedre del.

● Rördrivning

● Installerat grundvattenrör

Borrprotokoll

Ett borrprotokoll från rördrivning bör (minst) innehålla uppgifter om:

Rörets utförande
● Rördimension
● Spetstyp (tät spets/krysspets)
● Perforering (hålstorlek, längd)

Resultat av provtagning
● Bedömd jordlagerföljd (jorddjup, skikttjocklek)
● Bedömd vattenföring
● Noteringar om färg, lukt etc.Nivåmätning och vattenprovtagning i 2” rör

Mätning av grundvattennivån i 2” rör görs bäst med s.k. klucklod. Ljuslod kan också användas, men ger ofta något sämre noggrannhet. För kontinuerlig mätning av grundvattennivån kan nivågivare med logger monteras i röret.

Grundvatttenprover kan uttas med hjälp av batteridrivna, dränkbara provtagningspumpar (12 V), vilka normalt ger flöden omkring ca 5 l/min och kan lyfta vattnet ca 8-10 m (mer vid seriekopplade pumpar). Vid höga grundvattennivåer kan torrt uppställda pumpar med större kapacitet användas. För uttag av små flöden kan slangpumpar (peristaltiska pumpar) användas. I rör med liten/långsam vattentillrinning kan vatten hämtas upp med s.k. bailer.

Länkar

2” rördrivning säkrast vid dimensionering. Artikel i tidningen Borrsvängen #3/2015
Borrteknikens påverkan vid provtagning inför dimensionering av formationsfilter. Examensarbete av Lina Nordlander.